Archive | ການເປີດຊຸດບັນຍາຍ

ການເປີດຊຸດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ ການເງິນດິຈິຕອນ

ໃນວັນທີ 12 ເດືອນທັນວາ 2018 ທ່ານ ຈອນ ຄອນໂນລີ, ເຊິ່ງເປັນອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເເລະ ວິຊາການ ໄດ້ເປີດການບັນຍາຍທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດໃນຫົວຂໍ້ ການເງິນດິຈິຕອນ. ໃນງານດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບສະກຸນເງິນຫຼາຍຮູບເເບບທີ່ສຳຄັນ, ລວມທັງປະຫວັດການມີຕົວຕົນ ເເລະ ບົດບາດທີ່ສະກຸນເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ດັດປ່ຽນລະບົບການເງິນເເຫ່ງຊາດ ເເລະ ເສດຖະກິດ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຟັງບັນຍາຍຂອງນັກສຶກສາ, ອາຈານ ເເລະ ນັກວິຊາຊີບກົດໝາຍ ເຊິ່ງໃນຕອນທ້າຍຂອງການບັນຍາຍໄດ້ມີການສົນທະນາເເລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂຄງຮ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງສະກຸນເງິນດິຈີຕອນຢູ່ໃນເເຕ່ລະປະເທດ.

Continue Reading

ການເປີດຊຸດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ

ໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາຂອງວັນທີ 20-21 ເດືອນທັນວາ 2018, ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະນິຕິສາດ ເເລະ ລັດຖະສາດ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ, ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການເປີດຊຸດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ ຂອງທ່ານ ປອ Basak Baglayan ເຊິ່ງເປັນຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສິດທິມະນຸດ ເເລະ ເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າຫລັງປະລິນຍາເອກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນສາຍວິຊາ ” ວິສາຫະກິດ ເເລະ ສິດທິມະນຸດ: ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບມາດຖານສາກົນໃນຂົງເຂດການດຳເນີນວິສະຫະກິດສຳລັບກົດໝາຍພາຍໃນ”. ໂດຍມີນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ເເລະ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມກວ່າຮ້ອຍຄົນ ໃນ 4 ຫົວຂໍ້ບັນຍາຍຄື: ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກົດຫມາຍສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ກົນໄກພາຍໃຕ້ກົດບັດຂອງ ສປຊ, ກົນໄກພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ, ໂລກາພິວັດ ເເລະ ສິດທິມະນຸດ.

Continue Reading

ການຟອກເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ສືບຕໍ່ຮູບເເບບຂອງຮູບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ທ່ານ ຄີດ ຟາຄູຮາເຊິນ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເເຜນງານຂອງສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເປີດບັນຍາຍໃນຫົວຂໍ້ ‘’ການຟອກເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ’’ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2018ໃ ໂດຍການນຳໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງ, ທ່ານ ຄີດ ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມຟັງບັນຍາຍສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງຊ່ອງທາງທີ່ພະນັກງານລັດດຳເນີນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ລວມທັງຂະບວນການຟອກເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນັ້ນ. ໃນຊ່ວງການສົນທະນາ-ເເລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ບັນດາຜູ້ຮ່ວມຟັງບັນຍາຍໄດ້ຍົກປະເດັນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດພົບ ເເລະ ປ້ອງກັນ ພຶດຕິກຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການກູ້ຄືນຊັບສິນທີ່ຖືກຟອກໂດຍການນຳໃຊ້ຂອບເຂດອຳນາດສານຕ່າງປະເທດ, ການນຳໃຊ້ບັນຊີນິລະນາມ ເເລະ ການຫຼີກລ້ຽງພາສີ.

Continue Reading

ການຕໍໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ກໍລະນີສຶກສາ ປະເທດ ໂມໂດວາ)

ທ່ານ ນາງ ອາລິນາ ທິມຸດ ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເປີດຊຸດບັນຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ‘’ການຕໍໍ່ສູ້ຕ້ານກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ກໍລະນີສຶກສາ ປະເທດ ໂມໂດວາ)’’, ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ. ໂດຍມີບັນດານັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ພະນັກງານຈາກກະຊວງຍຸຕິທຳ ເເລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊິ່ງພາຍຫຼັງການບັນຍາຍ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເເລະ ວິທະຍາກອນກໍໄດ້ມີການສົນທະນາເເລກປ່ຽນ ເເລະ ຖາມ-ຕອບ ບາງບັນຫາທີ່ເປັນຂໍ້ສົງໄສ.

Continue Reading

ໂຄງຮ່າງ ເເລະ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍອາຍາສາກົນ

ທ່ານ ປອ ລໍເຣັນ ຊິຣີ ອາຈານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄກ (ປະເທດອຽກລັງ) ເເລະ ເປັນອາດີດນັກວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຄະນະນິຕິສາດ ເເລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໃນວັນທີ 5 ຫາ 9 ເດືອນພະຈິກ ປີິ 2018. ໂດຍການເປີດຊຸດບັນຍາຍຄັ້ງທີ່ສອງຂອງທ່ານ ປອ ລໍເຣັນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເເລະ ວິຊາການສຳລັບສົກຮຽນປີ 2018-2019 ໃນວັນທີ່ 7 ພະຈິກ ປີ 2018 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້່ ‘’ໂຄງຮ່າງ ເເລະ ສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກົດໝາຍອາຍາສາກົນ’’ ໂດຍມີນັກສຶກສາ ເເລະ ຄູອາຈານຈາກ ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຄົນ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານ ປອ ລໍເຣັນ ຍັງໄດ້ຈັດຫຼັກສູດກະກຽມການເເຂ່ງຂັນສານຈຳລອງໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຄະນະນິຕິສາດ ເເລະ ລັດຖະສາດ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມທີ່ຈະເເຂງຂັນສານຈຳລອງກ່ຽວກັບກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນຂອງອົງການກາເເດງ, ເຊິ່ງເປັນການເເຂ່ງຂັນໃນພູມິພາກອາຊີ-ປາຊິຟິກ.

Continue Reading

ເເນວຄວາມຄິດຂອງລັດເເຫ່ງກົດໝາຍ

ທ່ານ ປອ ເພີຣິນ ຊິມອນ ພະນັກງານປະສານງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ, ມີຫ້ອງການຢູ່ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ເເລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລເເຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເປີດຊຸດບັນຍາຍຄັ້ງທຳອິດຂອງສົກຮຽນປີ 2018-2019 ເເລະ ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ເເລະ ວິຊາການ ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ ປີ 2018 ໃນຫົວຂໍ້ ‘’ເເນວຄວາມຄິດຂອງລັດເເຫ່ງກົດໝາຍ’’, ໂດຍມີນັກສຶກສາ ເເລະ ຄູອາຈານ, ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາຊີບກົດໝາຍເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 200 ກວ່າຄົນ, ການບັນຍາຍດ່ັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການເເລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສ້າງສັນບົນພື້ນຖານອົງປະກອບຂອງການສ້າງຕັ້ງລັດເເຫ່ງກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

Continue Reading

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກຂຶ້ນໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ

ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ຕ້ອນຮັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທ່ານ ແມັດທິວ ຮັບໂພລ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ທີ່ຂຶ້ນໃຫ້ການບັນຍາຍຢູ່ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ໃນວັນພຸດ ທີ 13 ມີຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ຮັບໂພລ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດພາກລັດ ເຊິ່ງໄດ້ບັນຍາຍລົງເຫຼິກໃນຫົວຂໍ້ ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີອຳນາດຫຼາຍຂົ້ວ, ທັດສະນະໃນຍຸກຂອງ ທ່ານ ໂດນອລ ທຣັມ, ທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ການລາອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບຂອງອັງກິດ. ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ກວ່າ 140 ທ່ານ ເຂົ້າຟັງການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງ ທ່ານ ຮັບໂພລ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວິວັດທະນາການຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ທ່ານ ຍັງອະທິບາຍເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຜົນດີຕໍ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກ, ໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ. ທ່ານ ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບໍລິຫານຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນອລ ທຣັມ ທີ່ຫັນທິດຈາກການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍ ໄປສູ່ນະໂຍບາຍທີ່ຖືເອົາ ອາເມຣິກາມາກ່ອນ, […]

Continue Reading

ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສານອາຍາ?

ໃນວັນພຸດ ທີ 23 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ, ດຣ. ເຮເລັນ ເດີ ກີສ,              ຜູ້ປະສານງານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍ້ “ແມ່ນໃຜແດ່ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສານອາຍາ.” ການບັນຍາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA) ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ດຣ. ເຮເລັນ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບົດບາດສຳຄັນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ພິພາກສາ ຈົນເຖິງ ຈຳເລີຍ.          ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫຼາຍກວ່າ 120 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຟັງການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງນັກສຶກສາກໍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ສະແດງອອກຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນ ຖາມ-ຕອບ ກ່ອນການບັນຍາຍສິ້ນສູດລົງ.

Continue Reading

ສິດຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍໃນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ

“ສິດຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍໃນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ” ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການບັນຍາຍເປີດກວ້າງ ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ເຟເດີລິກ    ລາມີຣອຍ, ທະນາຍຄວາມຈຳເລີຍໃນຄະດີອາຍາ ຈາກປະເທດ    ແບນຊິກ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.ທ່ານ ເຟເດີລິກ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດສິດຂອງຝ່າຍຈຳເລີຍໃນການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ. ນອກນັ້ນ, ການບັນຍາຍຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ ແລະ ຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນແບນຊິກ ເຊິ່ງມີຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ. ການຈັດການບັນຍາຍຖືເປັນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ (ILSTA), ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຜ່ານການບັນຍາຍ ກໍຕິດຕາມດ້ວຍ ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຖາມ-ຕອບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກ   ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຢ່າງດີ. 

Continue Reading

ການບັນຍາຍເປີດກ້ວາງ: ບົດບາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນໃເວທີການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ບົດບາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນໃເວທີການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ ແມ່ນຫົວຂໍ້ການບັນຍາຍເປີດກ້ວາງ ຈັດຂຶ້ນທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2015. ການບັນຍາຍເປີດດັ່ງກ່າວນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ປອ ຈີໂອວານນີ ຊັກກາໂຣນີ ອາຈານສອນທີ່ມາຈາກ ຄະນະກົດໝາຍ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການເງິນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລຸກຊຳບວກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງຊຸດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງ ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນ ILSTA ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະນິຕິສາດ ແບະ ລັດຖະສາດ. ທ່ານ ປອ ຈີໂອວານນີ ໄດ້ນຳສະເໜີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ອີຢູ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບບົດບາດ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ. ຊ່ອງທາງທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດອື່ນໆ ແລະ ບົດບາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໃນເວທີສາກົນ ກໍ່ໄດ້ຮັບການນຳສະເໜີ. ເປັນ ເໝືອນດັ່ງເດີມ ພາຍຫຼັງການນຳສະເໜີສິ້ນສຸດ ກໍ່ມີການຖາມຕອບ ຢ່າງຄືກຄື້ນ.  

Continue Reading