ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2020

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີເເມ່ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 13 ກຸມພາ ທີ່ຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປີນີ້ເເມ່ນຈະເວົ້າເຖິງອາຊະຍາກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງໂດຍສຸມໃສ່ບັນຫາການຟອກເງິນ ເເລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ເເລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ກອງປະຊຸມຈະເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາພາກສ່ວນໜ່ວຍງານທີ່ສຳຄັນຂອງລາວທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ ເເລະ ພ້ອມທັງມີການນຳສະເໜີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຈາກຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນຳສະເໜີເເລກປ່ຽນໃນບັນດາກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ເເລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດສານຈຳລອງ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ຈະມີການດຳເນີນກອງປະຊຸມລະດັບພູມິພາກສາມຄັ້ງເພື່ອນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານໃນທຸກໆເເຂວງ.

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ