Archive | ການເປີດຊຸດບັນຍາຍ

ບົດບັນຍາຍອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ລີ້ໄພ

ບົດບັນຍາຍອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້ກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ລີ້ໄພ, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຜ່ານທາງ Zoom ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ. ການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບສຽງຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 120 ກວ່າທ່ານ, ລວມທັງນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ຜູ້ບັນຍາຍໄດ້ນຳສະເໜີພາບລວມຂອງກົດໝາຍສາກົນກ່ຽວກັບຜູ້ລີ້ໄພ ແລະ ເປີດໂອກາດສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງຜູ້ລີ້ໄພ, ຜ່ານການສົນທະນາກ່ຽວກັບກໍລະນີສຶກສາ ແລະ ການຖາມ-ຕອບຢ່າງຄຶກຄື້ນ. ສະຖາບັນ ILSTA ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກຄົນທີ່ປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ທາງອອນລາຍ ພ້ອມທັງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງອອນລາຍກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການສາກົກວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການຈັດກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ!  “ບົດບັນຍາຍອອນລາຍກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ” ນຳສະເໜີໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຈາກສາຖາບັນ ILSTA, ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ ແລະ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 135 ຄົນ. ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ນັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການຕອບຮັບທີ່ດີ, ການເປັນສ່ວນຮ່ວມຮັບຊົມບົດບັນຍາຍຂອງພວກເຮົາ, ທຸກໆການແລກປ່ຽນ ແລະ ຄຳຖາມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການບັນຍາຍໃນຄັ້ງນີ້ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດວ້ຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ” ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ”

ບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້ ” ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ” ນຳສະເໜີ ແລະ ແປລາວໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການຈາກສາຖາບັນ ILSTA, ທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ ແລະ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສີພັນດອນ ໄດ້ຮັບສຽງຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 100 ກວ່າຄົນໃນມື້ວານນິ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດຕໍ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ ທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າເຮົາກັບພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ແລະ ເພີດເພີນກັບການບັນຍາຍຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພວກເຮົາ. ບົດບັນຍາຍອອນລາຍຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ໝົດແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້! ພວກເຮົາຍັງຈະມີບົດບັນຍາຍອອນລາຍໃນຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບກົດໝາຍມານຳສະເໜີໃນໄວໆນີ້. ກະລຸນາຕິດຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບົດບັນຍາຍທາງອອນລາຍຂອງຂອງສະຖາຍັນ ILSTA ກອ່ນໃຜໄດ້ທີ່ ILSTA’s official Facebook page!

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ

ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຫຼາຍກ່າວ 70 ຄົນຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ການຟອກເງິນ, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ, ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ບົດບັນຍາຍໄດ້ນຳສະເໜີຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການຟອກເງິນ ແລະ ຕາມດວ້ຍກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບຢ່າງຄຶກຄື້ນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບການສືບສວນ-ສອບສວນດ້ານການເງິນ

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ “ການສືບສວນ-ສອບສວນດ້ານການເງິນ” ນຳສະເໜີໂດຍທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ, ຊ່ຽວຊານ ຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວານນີ້, ທີ່ ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ຄິດ ຟາຄູຮາຊັນ ໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ໂດຍສັງເຂບກ່ຽວກັບ ການສືບສວນ-ສອບສວນດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ອາຈານຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ ຄນລ. ການບັນຍາຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມຢ່າງໜາແໜ້ນ ແລະ ຕາມດ້ວຍກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບ, ທີ່ນຳໄສູ່ການສົນຖະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຢ່າງຄຶກຄື້ນ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ

ນັກສຶກສາ ແລະ ອາຈານຫຼາຍກ່າວ 100 ຄົນຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານຂ້າມຊາດ, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍ ຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ບົດບັນຍາຍໄດ້ນຳສະເໜີຫຼາຍຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການລັກລອບເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຕາມດວ້ຍກິດຈະກຳການຖາມ-ຕອບ ທີ່ນຳໄປສູ່ການສົນທະນາຢ່າງຄຶກຄື້ນລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ບັນຍາຍ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງໃນຫົວຂໍ້ “ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ”

ໃນຕົ້ນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,​ ທ່ານ ຈອນ ຄອນນໍລີ,​ ຜູ້ອຳນວຍການຈາກສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ດຳເນີນບົດບັນຍາຍເປີດກ້ວາງໃນຫົວຂໍ້ “ອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ” ທີ່ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ບົດບັນຍາຍໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໂດຍສັງເຂັບກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 70 ຄົນ, ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບປຶ້ມຄູ່ມືດ້ານກົດໝາຍຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ບັນດານັກສຶກສາໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການບັນຍາຍ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງການຖາມ-ຕອບ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດ”

ນັກສຶກສາຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາ 80 ຄົນ ຈາກຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງໃນຫົວຂໍ້ “ການຄ້າມະນຸດ”, ນຳສະເໜີໂດຍ ທ່ານນາງ ອາລິນາ ທີມຸດ, ຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນ ILSTA. ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ວິທິການໃນການລະບຸອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະເພດນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ບັນຍາກາດຂອງການບັນຍາໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນໃນລະຫວ່າງການຖາມ-ຕອບກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ. ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ILSTA ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ.

Continue Reading

ບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງອອນລາຍ ” ການຟອກເງິນ ແລະ ການກະທຳຜິດຕົ້ນ ”

ໃນວັນພຸດ, ທີ 13 ພຶດສະພາ, ສະຖາບັນ ILSTA ຮ່ວມກັບ NUOL ໄດ້ຈັດບົດບັນຍາຍເປີດກວ້າງOnline ກ່ຽວກັບ ການຟອກເງິນ ແລະ ການກະທຳຜິດຕົ້ນ, ນຳສະເໜີ ໂດຍທ່ານ Keith Farquharson ແລະ ແປໂດຍ ທ່ານນາງ ທິບພາພອນ ສິພັນດອນ, ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການຈາກ ILSTA. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈພິເສດມາຍັງຄະນະນິຕິສາດແລະລັດຖະສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສຳລັບການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດກິດຈະກຳນີ້.

Continue Reading

ການສຳມະນາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍ

ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ຍັງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ, ເຖິງໃນໄລຍະນີ້ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງ Covid-19 ກໍຕາມ. ທ່ານ ປອ. ສເຕຟານ ບລຳ ແລະ ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພີລີນ ສີມອນ ໄດ້ຈັດການສຳມະນາຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານກົດໝາຍແບບອອນລາຍຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂົ້າຮວ່ມໂດຍບັນດາອາຈານສອນທັງໝົດ 6 ທ່ານຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍະໄລແຫ່ງຊາດລາວ, ເຊິ່ງບັນດາອາຈານແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ. ເຖິງວ່າຈະມີໄລຍະທາງທີ່ຫ່າງໄກກັນ, ພວກເຂົາທັງໝົດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນການແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບເອກະສານດ້ານກົດໝາຍໃນຄັ້ງນີ້!

Continue Reading