Archive | ສີ່ງພີມຕ່າງໆ

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ 2018

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ທີ່ນີ້. ບົດລາຍງານສະບັບພາສາລາວ ບົດລາຍງານສະບັບພາສາອັງກິດ  

Continue Reading

ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ: 1

ບົດເລື່ອງ ແລະ ບົດຝືກຫັດ ສໍາລັບການຮຽນ ພາສາອັງກິດ ກົດຫມາຍ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ພະນັກງານໄອຍະການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈັດພີມເປັນພາສາອັງກິດ, (ຈຳນວນ 67 ໜ້າ). ປື້ມນີ້ແມ່ນເໝາະສຳລັບ ນັກຮຽນລະດັບ B1 ຕາມມາດຕະຖານອ້າງອິງລະດັບພາສາຂອງເອີລົບ (CEFR). ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນ ILSTA ເພື່ອຂໍຮັບປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້. English for Law: 1 (cover only).

Continue Reading

ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ: 2

ບົດເລື່ອງ ແລະ ບົດຝືກຫັດ ສໍາລັບການຮຽນ ພາສາອັງກິດ ກົດຫມາຍ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ພະນັກງານໄອຍະການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈັດພີມເປັນພາສາອັງກິດ, (ຈຳນວນ 67 ໜ້າ). ປື້ມນີ້ແມ່ນເໝາະສຳລັບ ນັກຮຽນລະດັບ B2 ຕາມມາດຕະຖານອ້າງອິງລະດັບພາສາຂອງເອີລົບ (CEFR). ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນ ILSTA ເພື່ອຂໍຮັບປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້. English for Law: 2 (cover only).

Continue Reading

ພາສາອັງກິດ ສຳລັບກົດໝາຍສາກົນ

ເນື້ອໃນ ແລະ ບົດຝຶກຫັດ ສຳລັບການຮຽນ ກົດໝາຍສາກົນ ເປັນພາສາອັງກິດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງເປັນວິຊາສອນ ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງຈັດພີມເປັນພາສາອັງກິດ, (ຈຳນວນ 60 ໜ້າ). ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນ ILSTAT ເພື່ອຂໍຮັບປຶ້ມດັ່ງກ່າວ. English for International Law (cover only)

Continue Reading

ຫ້ອງຮຽນແບບຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ

ຄູ່ມືວິທີການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການສອນກົດໝາຍ, ຈັດພີມເປັນພາສາລາວ ປີ 2015, (ຈຳນວນ 60 ໜ້າ). ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ຕ້ອງການ ເປັນເຈົ້າຂອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສະຖາບັນ  ILSTA ເພື່ອຮັບເອົາປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້. The Learner-Centered Classroom (cover only)

Continue Reading