ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2020

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີເເມ່ນຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 13 ກຸມພາ ທີ່ຫໍປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເນື້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປີນີ້ເເມ່ນຈະເວົ້າເຖິງອາຊະຍາກຳເເບບມີການຈັດຕັ້ງໂດຍສຸມໃສ່ບັນຫາການຟອກເງິນ ເເລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ເເລະ ກັນທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ກອງປະຊຸມຈະເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາພາກສ່ວນໜ່ວຍງານທີ່ສຳຄັນຂອງລາວທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມ ເເລະ ພ້ອມທັງມີການນຳສະເໜີຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຈາກຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນຳສະເໜີເເລກປ່ຽນໃນບັນດາກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ເເລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດສານຈຳລອງ.

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ

ພາຍຫຼັງການຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ກອງປະຊຸມລະດັບພາກໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງ, ຄໍາມວນ ເເລະ ເເຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງເນຶ້ອໃນກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມເເຫ່ງຊາດ.

ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມລະດັບພາກ