ທີ່ປຶກສາ:

ILSTA ກຳລັງຊອກຫາ ທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີປະສົບການ ດ້ານກົດໝາຍ, ເຮັດວຽກການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ມາຈາກ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຖ້າ ທ່ານສາມາດ ເວົ້າ ແລະ ຂຽນ ພາສາລາວ ພາສາໄທໄດ້ ຈະໄດ້ຖືກຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຝຶກງານ:

ILSTA ຈະເປີດໃຫ້ຝຶກງານ ແລະ ຊອກຫາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກເຮັດວຽກການພັດທະນາ ດ້ານກົດໝາຍ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຊອກຫາ ຜູ້ຝຶກງານ ທີ່ມີແນວຄິດ ເປີດກ້ວາງ, ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.