ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍສຳລັບພະນັກງານລັດຖະກອນ:

ຫຼັກສູດການຮຽນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຖາບັນ ILSTA ໄດ້ເປີດໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນສາມາດສະໝັກຮຽນໄດ້ແລ້ວ.

ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໜັກຮຽນໄດ້ທີ່ Application Form for the English for Law Course  ແລະ ສົ່ງແບບຟອມຂອງທ່ານໄປທີ່ contact@ilsta.org

ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບເເຜນງານ:

ສະຖາບັນ ILSTA ກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານຕໍາເເໜ່ງຜູ້ຮັບຜິດຊອບເເຜນງານ: TOR_Programme-Officer.la

ທີ່ປຶກສາ:

ILSTA ກຳລັງຊອກຫາ ທີ່ປຶກສາທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີປະສົບການ ດ້ານກົດໝາຍ, ເຮັດວຽກການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ມາຈາກ ເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຖ້າ ທ່ານສາມາດ ເວົ້າ ແລະ ຂຽນ ພາສາລາວ ພາສາໄທໄດ້ ຈະໄດ້ຖືກຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຝຶກງານ:

ILSTA ຈະເປີດໃຫ້ຝຶກງານ ແລະ ຊອກຫາຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມ ກະຕືລືລົ້ນ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກເຮັດວຽກການພັດທະນາ ດ້ານກົດໝາຍ. ໃນປະຈຸບັນ, ສະຖາບັນກຳລັງຊອກຫາ ຜູ້ຝຶກງານ ທີ່ມີແນວຄິດ ເປີດກ້ວາງ, ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ດ້ານການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ຢາກຝຶກງານ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫຼາຍກຸ່ມຄົນທີ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານຈະໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ວຽກງານຫຼາຍຂົງເຂດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນວຽກ, ການຮ່າງເອກະສານ, ການກະກຽມບົດນຳສະເໜີ, ການມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າບົດວິໄຈ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຖ້າທ່ານສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານທາງດ້ານ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທ ທ່ານຈະຖືກຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ພວກເຮົາຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ຢາກຝຶກງານທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈ, ທ່ານສາມາດສົ່ງ CV ແລະ Motivation Letter ພ້ອມທັງອະທິບາຍວ່າ ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າຕົນເອງຈະສາມາດປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນແນວໃດ.

ILSTA ກຳລັງເປີດໃຫ້ຝຶກງານ: ຝຶກງານ