ພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍ: 1

ບົດເລື່ອງ ແລະ ບົດຝືກຫັດ ສໍາລັບການຮຽນ ພາສາອັງກິດ ກົດຫມາຍ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ ພະນັກງານໄອຍະການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈັດພີມເປັນພາສາອັງກິດ, (ຈຳນວນ 67 ໜ້າ). ປື້ມນີ້ແມ່ນເໝາະສຳລັບ ນັກຮຽນລະດັບ B1 ຕາມມາດຕະຖານອ້າງອິງລະດັບພາສາຂອງເອີລົບ (CEFR). ທ່ານທີ່ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນ ILSTA ເພື່ອຂໍຮັບປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້.

English for Law: 1 (cover only).

Comments are closed.