ການສອນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍທາງອອນລາຍ

ປະຈຸບັນ ສະຖາບັນ ILSTA ກຳລັງດຳເນີນການສອນພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍທາງອອນລາຍ. ມື້ເຊົ້ານີ້, ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ໃນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນອອນລາຍຄັ້ງທຳອິດຈາກສະຖາບັນ. ມື້ນີ້ບົດຮຽນທຳອິດແມ່ນສອນໂດຍ ອາຈານ David Wood, ຄູສອນພາສາອັງກິດຈາກ ILSTA. ເຖິງວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະປະສົບກັບສະຖານະການ ຄວາມບໍ່ສະດວກຈາກ Covid19, ແຕ່ສະຖາບັນ ILSTA ກໍຍັງຄົງຈະສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນໃນການສືບຕໍ່ດຳເນີນການສອນພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາຜ່ານທາງອອນລາຍ.

Comments are closed.