ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຖາບັນ ILSTA ເທີມທີ 2

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍຂອງສະຖາບັນ ILSTA ເທີມທີ2 ແມ່ນໄດ້ເປີດແລ້ວ ແລະ ຈະ ດຳເນີນໄປຈົນເຖິງເດືອນສິງຫາ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ພວກເຮົາມີພະນັກງານລັດຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນຈາກ 15 ກະຊວງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ. ການຮຽນຜ່ານທາງອອນລາຍແມ່ນຖືກດຳເນີນຜ່ານໂປແກຣມ Zoom ແລະ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 12 ອາທິດ ໂດຍອາຈານTracey Donehue, ຈາກສະຖາບັນ ILSTA.

Comments are closed.