ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ 2018

ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ທີ່ນີ້.

ບົດລາຍງານສະບັບພາສາລາວ

ບົດລາຍງານສະບັບພາສາອັງກິດ

 

Comments are closed.