ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຖາບັນການເງິນໃນ ສປປ ລາວ

ສະຖາບັນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວິຊາການ ດີໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຖາບັນການເງິນໃນ ສປປ ລາວ. ວິດີໂອຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະກັດກັ້ນການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆຂອງບັນດາທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ, ຊ່ວຍໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດສຳຄັນຂອງພວກເຮົາໃນການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງເງິນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ພ້ອມທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ກັບ ສຕຟງໃນການຊ່ວຍຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງການຟອກເງິນ ແລະ ຈະຂໍປະກອບສ່ວນສະໜອງຂໍ້ມູນເພື່ອຕ້ານກັບອາຊະຍາກຳດ້ານການເງິນຢ່າງຄຽງຄູ່.

Comments are closed.