ພາກວິຊາ – ພາສາອັງກິດ ສຳລັບ ກົດໝາຍສາກົນ

ໃນເດືອນ ຕຸລາ – ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2015 ILSTA, ໃນການຮ່ວມມືກັບ ຄະນະຜູ້ແທນເອີລົບ ໃນ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສຸມໃສ່ວິຊາພາສາອັງກິດສຳລັບກົດໝາຍສາກົນ ໂດຍມີຜູ້ຊຽວຊານທາງດ້ານກົດໝາຍຈຳນວນ 25 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແລະ ຄະນະສະພາແຫ່ງຊາດ.

Group photo Last Session (EIL)Rich addressing the trainees 2

Comments are closed.