ກອງປະຊຸມ – ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບແບບການສິດສອນ ທີ່ຈັດຂື້ນໂດຍ ສະຖາບັນ ILSTA ເປັນເວລາ 2 ມື້ ແມ່ນວັນທີ 22 – 23 ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2015, ເພື່ອຄູຝືກຂອງ ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ (NIJ). ເຊີ່ງມີຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ, ໃນນີ້ມີ ຄູອາຈານປະຈຳ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນຂອງສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ແນໃສ່ການສິດສອນແບບຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ. ສະຖາບັນຍຸຕິທຳແຫ່ງຊາດ ແມ່ນສະຖາບັນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຝືກອົບຮົມຜູ້ພິພາກສາໃນອານາຄົດ, ໄອຍະການສານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາທະນາຍ.

Rich 4
NIJ Training Group PhotoNIJ Groupwork 2

Comments are closed.