ພາສາອັງກິດ ສຳລັບກົດໝາຍສາກົນ

ເນື້ອໃນ ແລະ ບົດຝຶກຫັດ ສຳລັບການຮຽນ ກົດໝາຍສາກົນ ເປັນພາສາອັງກິດ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງເປັນວິຊາສອນ ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງຈັດພີມເປັນພາສາອັງກິດ, (ຈຳນວນ 60 ໜ້າ). ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ສະຖາບັນ ILSTAT ເພື່ອຂໍຮັບປຶ້ມດັ່ງກ່າວ.

English for International Law (cover only)

Comments are closed.