ຫ້ອງຮຽນແບບຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ

ຄູ່ມືວິທີການຝຶກອົບຮົມສຳລັບການສອນກົດໝາຍ, ຈັດພີມເປັນພາສາລາວ ປີ 2015, (ຈຳນວນ 60 ໜ້າ). ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ຕ້ອງການ ເປັນເຈົ້າຂອງ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສະຖາບັນ  ILSTA ເພື່ອຮັບເອົາປຶ້ມດັ່ງກ່າວໄດ້.

The Learner-Centered Classroom (cover only)

Comments are closed.