ເປີດຊຸດບັນຍາຍ – ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ

ການເປີດການບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ (RoL) ບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ອີຣີກ ແຮກວິດສ໌ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ສະຖາບັນ ILSTA,  ໃນວັນທີ 20 ເດືອນ ຕຸລາ 2015. ບົດບັນຍາຍໄດ້ສະເໜີ ພາບລວມ ວ່າດ້ວຍ ແນວຄວາມຄິດໃນກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ. ສປປ ລາວ ວ່າມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການສ້າງ ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ (RoL) ໃຫ້ບັນລຸຜົນພາຍໃນປີ 2020 – ໄດ້ມີການປືກສາຫາລືເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້. ຕໍ່ຄຳສັນຍາທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດ ໂດຍຜ່ານສົນທິສັນຍາສາກົນ, ກົດບັດອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະທຳມະນູນລາວ ແມ່ນຫຍັງ? ການບັນຍາຍດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຍົກເອົາປະຫວັດສາດຂອງ ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ RoL ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງ ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ RoL ປະກອບເຂົ້າພ້ອມ.

1e7e2bc70b5db895c658b4b96298a5efa0799b85b3c7c0bc95335ddbad3fe89ae2c89b363863d0e0d1edf9a45501e9385a29de42a1ff70bd4444e61f357bc99a6896c95df72859e4440779c00bc4c660

 

Comments are closed.